г. Ананьев, Одесская область
Соцстрах → Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію
13
мар 2012
автор: Ананьевский ФССН

Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію

складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Ананьївська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації є Ананьївська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

1.4. Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Прозвернення громадян».

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію:

2.1. Запитувач має право звернутися до відділення із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до Ананьївської міжрайонної виконавчої дирекції з тимчасової втрати працездатності в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача (на поштову адресу: (66400 м.Ананьїв, вул. Незалежності, 20; телефаксом: 2- 33 – 70).

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту, запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації, затверджені цим наказом, розміщені на офіційному веб-сайті відділення та на інформаційних стендах.

2.7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділення із зазначенням у запиті прізвища, імені, по-батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування відділення дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

ІІІ. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

3.1. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

3.2. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

3.3. Інформація на запит надається безоплатно.

ІV. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

4.1. Ананьївська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

4.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

4.3. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Додатки:

Наказ про забезпечення доступу до публічної інформації

Додаток №1 до Наказу №06-ос

Додаток №2 до Наказу №06-ос

Додаток №3 до Наказу №06-ос